Heroku-cli cheat sheet

Shortcuts

Handy heroku-cli commands

heroku login Login to account
heroku apps List apps
heroku logs --app AppName Show logs
heroku logs --app AppName -t Tail logs
heroku domains --app AppName Show an app domains
heroku restart --app AppName Restart an app